Obchodní podmínky

DIDIT s.r.o.

Obchodní podmínky pro poskytování služeb DIDIT

Jsme společnost didit s.r.o., se sídlem Podolská 760/110, Praha 4, 147 00, Podolí, IČO 097 25 687, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 340566.

Naše služby si můžete vyhledat a objednat na webových stránkách www.didit.cz.
E-mail:                  info@didit.cz
Tel. č.:                   +420 602 882 280
 

I. Pro začátek

1.     Tyto obchodní podmínky upravují naše vzájemné vztahy, pokud si objednáte naše služby prostřednictvím našich webových stránek www.didit.cz, případně e-mailem nebo telefonicky (a znění podmínek si odsouhlasíme).
2.     Pokud u nás služby neobjednáváte v rámci svého podnikání, jste v roli spotřebitele. Naše právní předpisy vám tím dávají některá zvláštní práva, o kterých si přečtete dále.
3.     Seznamte se také se zásadami zpracování osobních údajů. Všechny informace, které nám uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak i zacházet. 
 

II. Jak funguje poptávka a poskytování našich služeb

Naše služby

Na základě vaší poptávky odlehčíme vašim starostem a zajistíme vám servis podle vašeho přání

Naše služby (zajištění servisu, který si přejete) jsou zpoplatněné. Cena se odvíjí od času, který na poskytnutí objednané služby strávíme. Naše    hodinové sazby najdete na webu.

Můžete si vybrat ze dvou typů spolupráce: jednotlivé objednávky nebo využití balíčků. 

Všechny ceny uvádíme včetně všech daní a poplatků. 

V ceně nejsou hotové náklady – to znamená, že pokud se nedomluvíme jinak, jedná se o odměnu za poskytnutí zprostředkování (tzn. zajištění) servisu. Hotové náklady (například poplatky u úřadů, cena nákupu, odměna opraváři, právníkovi, čistírně atd.) jdou za vámi a je s nimi potřeba počítat nad rámec naší odměny.

Jak probíhá objednávka

Naše služby si můžete objednat prostřednictvím webových stránek, telefonicky nebo e-mailem („Objednávka“). Odesláním objednávky ještě není smlouva uzavřená.  

Údaje, které nám v rámci objednávání zadáte, považujeme za aktuální a správné. 

Na e-mailovou adresu, kterou jste nám dali, vám pošleme potvrzení o obdržení Objednávky a dále nacenění služby. Cenový odhad se odvíjí od počtu hodin a naší hodinové sazby. Jakmile nám cenový odhad (případně pevnou cenu) odsouhlasíte, máme uzavřenou smlouvu a pouštíme se do realizace.

Vyhrazujeme si právo Objednávku odmítnout, a to třeba z důvodu plných kapacit nebo nemožnosti poptanou službu v daném případě poskytnout. 

Náklady na komunikaci v souvislosti s Objednávkou si hradíte sami, tyto náklady se nijak neliší od běžných sazeb.

Jak můžete platit

Služby si můžete předplatit (prostřednictvím balíčků), nebo je platit podle jednotlivých objednávek.

Cenu za naše služby můžete hradit: okamžitým bankovním převodem a bankovním převodem

​​​​​​​Pro každou platbu vám vystavíme daňový doklad, který odešleme v elektronické podobě na vámi uvedenou e-mailovou adresu. 

Nejsme  plátci DPH. 
 

III. Naši dodavatelé
 

Pro servis, který si objednáváte, se snažíme zajistit ty nejlepší dodavatele. Prosíme ale o pochopení, že smluvní vztahy s nimi dál uzavíráte napřímo sami. A tak jsou to právě tito dodavatelé, kdo vám dále odpovídají za jimi poskytnuté služby/produkty.

Za služby a produkty, které vám dodavatelé poskytují, vám vystaví své daňové doklady podle jejich smluvních podmínek nebo podnikatelské praxe.

Snažíme se pro vás vytvořit síť opravdu kvalitních dodavatelů a poskytovatelů služeb. To děláme s láskou a péčí, ale stojí nás to samozřejmě čas a náklady. Proto prosíme o pochopení, že si nepřejeme, aby nás tito dodavatelé nebo klienti obcházeli a do budoucna si zajišťovali servis bez našeho souhlasu napřímo. Pokud se dozvíme o případu takového obcházení, rozvážeme s klientem nebo dodavatelem další spolupráci.
 

IV. Odstoupení od smlouvy

Pokud jste v roli spotřebitele, máte oproti podnikatelům některá práva navíc – například odstoupit od smlouvy. Tento článek je tedy určen pro vás.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že nemůžete odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby, pokud jsme služby splnili s vaším výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení. Pokud objednáváte službu ve lhůtě dřívější než 14 dnů od uzavření smlouvy, vyjadřujete výslovný souhlas s plněním služby v této lhůtě s uvedenými důsledky.

Pokud se nejedná o případ z předchozího odstavce, máte jako spotřebitelé právo do 14 dnů odstoupit od smlouvy. V této lhůtě nám musíte dát písemně (e-mailem nebo dopisem) vědět o odstoupení od smlouvy. Uveďte, prosíme, jakou objednávku rušíte, vaše bankovní spojení a jak vám máme zaslat zpět případně uhrazenou částku. Důvod odstoupení od smlouvy nemusíte uvádět. Můžete využít i formulář, který je přílohou těchto podmínek.

Pokud odstoupíte od smlouvy o poskytování služby a my jsme s jejím plněním začali s vaším výslovným souhlasem a na základě vaší výslovné žádosti před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradíte nám poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení.

Uhrazenou cenu vám vrátíme bezodkladně, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. 
 

V. Jak reklamovat naše služby
 

Odpovídáme vám za to, že naše služby jsou bezvadné a na nejvyšší možné úrovni. Tj. že naše služby mají vlastnosti, které jsme si domluvili, odpovídají dohodnuté kvalitě, množství či jiným parametrům a jsou poskytovány v souladu s právními předpisy. Přesto se může stát, že dodané služby budou mít vadu. V takovém případě máte právo naše služby reklamovat.

Pokud jste podnikatelé, platí pro vás ustanovení občanského zákoníku. Pokud jste spotřebitelé, prosíme, čtěte, jak dále postupovat a jaká jsou vaše práva:

Jak uplatnit práva z vadného plnění

Reklamovat jde rozpor poskytnuté služby s objednávkou, nikoliv konečný výsledek servisu.

Reklamaci uplatněte co nejdříve po zjištění vady.

Můžete se nám ozvat telefonicky, na e-mail: info@didit.cz nebo nám reklamaci pošlete dopisem na adresu didit s.r.o., Podolská 110, Praha 4, 14700. 

Dopis nebo e-mail musí obsahovat vaše kontaktní údaje, popis vady a způsob, jak si přejete reklamaci vyřídit.

Při uplatnění reklamace od nás obdržíte elektronicky písemné potvrzení (reklamační protokol) sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny následující informace: kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. 

Co můžete požadovat u vadně poskytnuté služby

Podle své volby můžete požadovat u vady, která je odstranitelná: doplnění služby; nápravu; přiměřenou slevu; 

U vady, která je neodstranitelná, máte nárok odstoupit od smlouvy anebo na přiměřenou slevu.

Při uplatnění reklamace nám musíte sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změnit volbu bez našeho souhlasu můžete jen tehdy, pokud jste žádali nápravu vady, která se ukáže jako neodstranitelná. 

Pokud prokážeme, že jste vadu sami zapříčinili, nemusíme vašemu nároku na reklamaci vyhovět.

Jak vyřídíme reklamaci

Reklamaci vyřídíme bezodkladně, nejpozději do 3 dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná pro odborné posouzení vady.  Reklamaci ale musíme vyřídit bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od uplatnění, pokud se nedomluvíme jinak.  Pokud nedodržíme tuto lhůtu, máte právo na odstoupení od smlouvy.

Zašleme vám písemné potvrzení o přijetí reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.

Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které účelně vynaložíte na oprávněnou reklamaci, proplatíme. O proplacení těchto nákladů nás požádejte co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace, jinak toto právo zaniká.

VI. Závěrem
 

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte jako spotřebitelé právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě jste oprávněni obrátit se na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na váš návrh, a to v případě, že se spor nepodařilo s námi vyřešit přímo. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili své právo, které je předmětem sporu. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Naše vztahy se řídí právním řádem České republiky. 

Všechna práva k našim webovým stránkám, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží nám jako prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webovou stránku nebo její část bez našeho souhlasu. 

Naše společnost není vázaná kodexy chování. Uzavřená smlouva je u nás uložena a zákazníkovi k ní není umožněný přístup.

Znění obchodních podmínek můžeme měnit nebo doplňovat. 

V Praze, dne 30.12.2021

Formulář pro odstoupení od smlouvy

Oznámení o odstoupení od smlouvy
didit s.r.o., se sídlem Podolská 760/110, Praha 4, 147 00, Podolí, IČO 097 25 687, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 340566.

e-mail:  ………………………..

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od smlouvy o poskytnutí této služby:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….


kterou jsem objednal/a dne …………………………………………………………..

Číslo účtu

…………………………………………….


Jméno a příjmení

…………………………………………….


Adresa

…………………………………………….


Podpis

…………………………………………….

Datum

…………………………………………….